Colantotte | Colan Totte Co., Ltd.

日本語 | English | 繁體中文 | ภาษาไทย | Tiếng Việt

Cảm ơn quý khách đã sử dụng sản phẩm Colantotte. Quý khách có thể kiểm chứng thông tin sản phẩm chính hãng tại đây.

Có 2 loại mã sản phẩm. Vui lòng xác nhận lại mã trên nhãn của sản phẩm và nhập vào ô tương ứng.
(Nếu không xác nhận từ ô tương ứng, kết quả kiểm chứng có thể là “hàng giả” dù thực tế là hàng chính hãng.)

Mã sản phẩm

Trường hợp mã nhãn của sản phẩm giống hình bên trái,

Mã sản phẩm:     

Ví dụ: 0af7e4b18ac4(12 ký tự chữ và số)

Mã sản phẩm

Trường hợp mã nhãn của sản phẩm giống hình bên trái, Vui lòng nhập mã vào ô tương ứng bên dưới.

Mã sản phẩm:     

Ví dụ: 1A2CWMGW6DA4D(13 ký tự chữ và số)

Page Top

Colantotte | Colan Totte Co., Ltd.